• kontakt@zs1leczna.pl

ul. Okopowa 56, Warszawa

802 554 552

BHP - szkolenia

BHP - szkolenia

Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy jest wymogiem, który stawia polskie prawo zarówno przed pracodawcą jak i pracownikiem. Obowiązujące w tym względzie przepisy znajdują się nie tylko w Kodeksie Pracy, ale tez w szczegółowych rozporządzeniach ministrów. Chodzi tu przede wszystkim o tak zwane rozporządzenie szkoleniowe z dnia 27 lipca 2004 roku. Przepisy prawne szczegółowo określają zasady szkolenia BHP to znaczy ich program, zakres,wszystkie treści, wymagania dotyczące egzaminów, sposobów realizacji programu, zasady zwolnień ze szkoleń oraz sposobów dokumentowania.
Warto podkreślić konieczność odbycia szkoleń BHP przez wszystkie bez wyjątku osoby, które mają rozpocząć pracę, chodzi o pracowników zatrudnionych nie tylko na umowę o pracę, ale też na różne inne umowy cywilno- prawne, chodzi o praktykantów, studentów, pracodawców,kadrę kierowniczą itp. Prawo przewiduje, że szkolenie BHP przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane, jeśli pracownik bezpośrednio przed podjęciem nowych obowiązków pracował na takim samym stanowisku i ma aktualne zaświadczenia o wcześniejszym przeszkoleniu.

Celem ogólnego szkolenia wstępnego BHP jest zapoznanie pracownika z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy, zapoznanie się z warunkami i środowiskiem pracy, zapoznanie się z wszystkimi ewentualnymi zagrożeniami i sposobami reakcji na te zagrożenia, nabycie umiejętności postępowania w razie wypadku lub pożaru, nabycie umiejętności związanych z szeroko rozumianą pierwszą pomocą. Trzeba pamiętać, że poznawanie obowiązujących przepisów to nie tylko zapoznanie się z Kodeksem Pracy, to również przepisy i postanowienia z układów zbiorowych pracy, z regulaminów pracy i regulaminów obowiązujących w konkretnych firmach oraz w rozporządzeniach ministerialnych. Szczególnie ważne w tym względzie jest rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 169.

Szkolenie BHP może przeprowadzać tylko osoba o pełnych kompetencjach potwierdzonych stosownymi świadectwami. Upoważnionymi do prowadzenia szkoleń BHP są pracownicy służby BHP, osoba wskazana przez pracodawcę do wykonywania tego typu zadań ( rozporządzenie szkoleniowe) oraz sam pracodawca.

Udostępnij:

Polecamy:

Tarbonus Szkolenia BHP

Zobacz