• kontakt@zs1leczna.pl

ul. Okopowa 56, Warszawa

802 554 552

Na czym polega szkolenie okresowe BHP ?

Na czym polega szkolenie okresowe BHP ?

Na pracodawcy ciąży bezwzględny obowiązek zapewnienia wszystkim swoim pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Warunki te są obwarowane przepisami prawa ujętymi w Kodeksie Prawa.

Zarówno pracodawca jak i wszyscy jego pracownicy muszą obowiązkowo ukończyć specjalne szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.Szkolenie BHP musi być przeprowadzone przez kompetentną w tej dziedzinie osobę, czyli osobę która pomyślnie ukończyła specjalne kursy, seminarium itp i ma dogłębną i szczegółową wiedzę z zakresu higieny i bezpieczeństwa pracy. Oczywiście takie kompetencje muszą być poświadczane stosownym certyfikatem. Szkoleniem BHP może zajmować się też sam pracodawca lub osoba przez niego niego wyznaczona,ale pod warunkiem oczywiście, że ma aktualne uprawnienia w tym zakresie.

Szkolenia BHP dzielimy na:
-szkolenia wstępne
-szkolenia okresowe

Szkolenia wstępne
Prawo nakazuje przeprowadzenie obowiązkowego szkolenia wstępnego BHP dla wszystkich tych pracowników, którzy podejmują po raz pierwszy pracę na danym stanowisku.
Szkolenie wstępne ogólne składa się z dwóch części :
1.szkolenie wstępne ogólne, czyli tak zwany instruktaż ogólny
2.szkolenie wstępne na konkretnym stanowisku pracy, czyli tak zwany instruktaż stanowiskowy
Podstawowym celem szkolenia wstępnego jest kompleksowe przygotowanie pracownika do wykonywania swoich obowiązków na danym stanowisku pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy. Chodzi o informacje o zagrożeniach jakie mogą wystąpić w związku z pracą, instrukcje jak takim zagrożeniom przeciwdziałać, zapoznanie z procedurami jakie należy bezwzględnie wykonywać w razie zagrożenia, pożaru, czy wypadku oraz kursy pierwszej pomocy.
Instruktaż stanowiskowy przeprowadza pracodawca lub wyznaczona przez pracodawcę osoba do której obowiązków należy zajmowanie się BHP. To szkolenie zawiera informacje i instrukcje dotyczące konkretnego stanowiska pracy i jest dostosowane do jego specyfiki.
Każde odbyte szkolenie wstępne powinno być udokumentowane. Trzeba sporządzić kartę szkolenia wstępnego i załączyć ją potem do akt pracownika.

Szkolenie okresowe
Celem szkolenia okresowego jest przypomnienie i ugruntowanie wiedzy na temat BHP.Takie szkolenie powinno mieć formę kursu lub seminarium, powinno odbyć się po roku pracy na danym stanowisku i być powtarzane cyklicznie ( długość cykli zależy od rodzaju stanowiska).Odbycie szkolenia powinno być udokumentowane zaświadczeniem włączanym do akt pracowniczych.

Udostępnij:

Polecamy:

Tarbonus Szkolenia BHP

Zobacz