• kontakt@zs1leczna.pl

ul. Okopowa 56, Warszawa

802 554 552

Podstawowa wiedza o szkoleniach okresowych BHP

Podstawowa wiedza o szkoleniach okresowych BHP

Wdrażanie wszystkich zasad związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy należy do obowiązków każdego pracodawcy. Podstawa prawna rozwiązań BHP to przede wszystkim Kodeks Pracy ( szczególnie dział dziesiąty) oraz liczne rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy. W w takim rozporządzeniu z dnia 27 lipca 2004 roku opublikowanym w Dzienniku Ustaw nr 4 paragraf 180 znajdziemy szczegółowe informacje na temat obowiązkowych szkoleń z zakresu BHP i to zarówno szkoleń wstępnych jak i szkoleń okresowych.Celem szkoleń BHP jest podanie pracownikom wyczerpujących informacji na temat BHP, opis bezpiecznych warunków pracy, opis zagrożeń jakie mogą wystąpić na konkretnym stanowisku pracy i pokazanie metod ich eliminacji, szczegółowy opis procedur jakie należy wdrożyć w razie wypadku, lub pożaru, nauka pierwszej pomocy polegająca nie tylko na podaniu wiedzy, ale na przećwiczeniu konkretnych umiejętności.

Szkolenia okresowe powtarzają zdobytą wcześniej wiedzę, ugruntowują ją i dodają informacje dotyczące nowych rozwiązań techniczno-organizacyjnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.Każde szkolenie musi kończyć się egzaminem, a po jego zaliczeniu, wydawane jest pracownikowi stosowne zaświadczenie, które powinno być przechowywane w aktach osobowych pracownika. Szkolenia musza być organizowane cyklicznie, a ich częstotliwość zależy od rodzaju i warunków pracy. Ze szkoleń BHP zwolnieni są Ci pracownicy, którzy odbyli szkolenie BHP u innego pracodawcy i teraz okażą aktualne zaświadczenie o odbyciu takiego kursu. Trzeba jednak pamiętać, że zakres tego szkolenia musi "pasować" do nowego miejsca pracy.

Szkolenia okresowe przeprowadza się regularnie co określony czas. Częstotliwość szkoleń okresowych jest opisana w Kodeksie pracy.
Szkolenia dla pracowników na stanowiskach robotniczych, można podzielić na dwa rodzaje:
-stanowiska robotnicze stwarzające szczególne zagrożenia dla życia i zdrowia, wtedy szkolenie robi się raz na rok w formie kursu lub instruktażu stanowiskowego
-stanowiska robotnicze nie stwarzające takich zagrożeń, wtedy częstotliwość szkoleń w takich samych formach wynosi raz na trzy lata.
Szkolenia dla pracodawców i osób na kierowniczych stanowiskach powinno się przeprowadzać w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego ( kurs w internecie) raz na pięć lat.
Takie same formy kształcenia obowiązują pracowników technicznych i ich częstotliwość też wynosi raz na pięć lat.

Udostępnij:

Polecamy:

Tarbonus Szkolenia BHP

Zobacz